ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 900 ක්

ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 900 ක්

මෙරට විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කරගැනීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 900 කට වැඩි විදේශ විනිමය ආධාරයක් ලබාදී තිබේ.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ආසියානු නිෂ්කාශන බේරුම්කරණ රාමුව යටතේ ඉන්දියාවට ගෙවීමට තිබූ තවත් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක මුදලක් ගෙවීමේ කාලසීමාව දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.