මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් රු.20 සමරු කාසියක්

මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන්  රු.20 සමරු කාසියක්

ඇලුමිනියම් සහ ලෝකඩ වලින් නිපදවා ඇති මෙය සංසරණය සඳහා භාවිත නොකරන අතර රු.1300 ක මිලකට මහබැංකුව හා දිස්ත්‍රික් ශාඛා මගින් අළෙවි කිරීමට නියමිතය.කාසි 3000 ක සීමිත ප්‍රමාණයක් මෙලෙස නිකුත් කර ඇත.
මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් අද(31) මෙම සමරු කාසිය මහ බැංකු අධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට පිළිගන්වනු ලැබිණ.

FB IMG 1609411707246