අවලංගු වීමට නියමිත රියැදුරු බලපත් සඳහා මාස 6 ක සහන කාලයක්

අවලංගු වීමට නියමිත රියැදුරු බලපත් සඳහා මාස 6 ක සහන කාලයක්

මේ මස 21 වනදා සිට සැප්තැම්බර් මස 31 වනදා දක්වා කල් ඉකුත් වීමට නියමිත රියදුරු බලපත් සඳහා වලංගු කාල සීමාව කල් ඉකුත්වීමේ දින සිට ඉදිරියට මාස හයක් දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.
පසුගිය ජූලි 17 වන දා වලංගු කාලසීමාව දීර්ඝ කළ රියදුරු බලපත් සඳහා මෙම සහන කාලය නොලැබේ.