නාඩු වී කිලෝවකට රු 55 ක්

නාඩු වී කිලෝවකට රු 55 ක්

නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 55කට ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඒ බව පැවසීය.

මින් පෙර නාඩු කිලෝවක් මිලදී ගත හැකිව තිබුණේ රුපියල් 50 ක මිලටයි.