රැඳවියන් 444 දෙනෙකුට නිදහස !

 රැඳවියන් 444 දෙනෙකුට නිදහස !

බන්ධනාගාරගත සිරකරුවන් 444 දෙනෙකුට නිදහස හිමිව තිබේ. ජනාධිපතිවරයා ලබාදුන් රාජ්‍ය පොදු සමාව යටතේ  ඒ ඒ බන්ධනාගාරවලින් ලබා ගන්නා නම් ලැයිස්තු යළි විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් නිදහස් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය පවසයි. නිදහස ලබන 440 කට අධික පිරිසෙන් 18 දෙනෙකු කාන්තා රැඳවියන් ය.

ඒ අනුව,

*වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන්, 83 ක්,

*කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයෙන් 06 ක්,

*කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙන් 04 ක්,

*අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයෙන් 28 ක්,

*බදුල්ල බන්ධනාගාරයෙන් 07 ක්,

*මඩකලපුව බන්ධනාගාරයෙන් 12 ක්,

*බෝගම්බර බන්ධනාගාරයෙන් 16 ක්,

*බුස්ස බන්ධනාගාරයෙන් 06 ක්,

*පල්ලන්සේන බන්ධනාගාරයෙන් 07 ක්,

*ගාල්ල බන්ධනාගාරයෙන් 14 ක්,

*යාපනය බන්ධනාගාරයෙන් 12 ක්,

*කුරුදුගස්ආර බන්ධනාගාරයෙන් 06 ක්,

*කළුතර බන්ධනාගාරයෙන් 14 ක්,

*කෑගල්ල බන්ධනාගාරයෙන් 01 ක්,

*කුරුවිට බන්ධනාගාරයෙන් 35 ක්,

*මහර බන්ධනාගාරයෙන් 30 ක්,

මාතර බන්ධනාගාරයෙන් 01 ක්,

*මොනරාගල බන්ධනාගාරයෙන් 13 ක්,

*මීගමුව බන්ධනාගාරයෙන් 12 ක්,

*පල්ලේකැලේ බන්ධනාගාරයෙන් 54 ක්,

*පොළොන්නරුව බන්ධනාගාරයෙන් 10 ක්,

*තල්දෙන බන්ධනාගාරයෙන් 24 ක්,

*අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයෙන් 20 ක්,

*ත්‍රිකුණාමල බන්ධනාගාරයෙන් 03 ක්,

*වාරියපොල බන්ධනාගාරයෙන් 16 ක්,

*වව්නියා බන්ධනාගාරයෙන් 03 ක්,

*වටරැක බන්ධනාගාරයෙන් 05 ක්, සහ

වීරවිල බන්ධනාගාරයෙන් 02 කු ලෙස ජනාධිපතිවරයා ලෙස ලබා දුන් රාජ්‍ය පොදු සමාව යටතේ, නිදහස් කර තිබේ.