ඇඳිරි නීතිය ට ගරු නොකළ 338ක් පොලිස් දැලේ !

ඇඳිරි නීතිය ට ගරු නොකළ 338ක් පොලිස් දැලේ !

received 233203431136472