සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 300,000 ක් ආනයනයට පියවර

සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 300,000 ක් ආනයනයට පියවර

සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 300,000 ක් ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ. 

නාඩු මෙට්‍රික් ටොන් 200,000 ක් සහ සම්බා සහල්වලට අදේශ වශයෙන් GR 11 short Grain සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 100,000 ක් ආනයනය සඳහායි එලෙස කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙන්නේ.

විවෘත වෙළඳපොළේ ප්‍රමාණවත් සහල් තොග පවතින බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෙලෙස සහල් ආනයනය කරනු ඇති අතර සාධාරණ මිලට සහල් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය සහල් ආනයනය කිරීමේ මෙම යෝජනාව වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදි.