සරසවි කඩඉම් ලකුණු අද (26) අන්තර්ජාලයට !

සරසවි කඩඉම් ලකුණු අද (26) අන්තර්ජාලයට !

2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ කඩඉම් ලකුණු අද (26)  පස්වරුවේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය, නව සහ පැරණි විෂය නිර්දේශ යටතේ පැවැත්වූ අතර මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් 41,500 ක් බඳවා ගන්නා බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග පවසයි. එමෙන්ම 

වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු ආදී උපාධි පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව ද මෙවර ඉහළ නංවා තිබේ.