2022 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2022 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2022 මුදල් වර්ෂය සඳහා අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද(07) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

පසුගියදා ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවිය.

අයවැය දෙවන වර කියවීම නොවැම්බර් 12 වනදා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

අයවැය ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 10  වනදා පැවැත්වේ.