ගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස්පෙළ මේ වසරේ මුල

ගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස්පෙළ මේ වසරේ මුල

පසුගිය වසරට අදාළ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මේ වසරේ ජනවාරි මස 22 දින පැවැත්වීමටත්2021 අපොස උසස් පෙළ  විභාගය මේ වසරේ පෙබරවාරි මස 7වනදා සිට මාර්තු 5වනදා දක්වා දිවයින පුරා පැවැත්වීමටත් කටයුතු සංවිධානය කරඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,943කදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වීමටයි කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,438කදී උසස් පෙළ විභාග කටයුතු පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් දන්වා ඇත්තේ.