පුංචි ඡන්දය කල්යයි

පුංචි ඡන්දය කල්යයි

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය 2023 මාර්තු 19 වනදා තෙක් දිර්ඝ කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවා , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසින් එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව නගර සභා 41 ක , මහ නගර සභා 24 ක , සහ ප්‍රාදේශීය සභා 275 ක නිල කාලය ලබන 2023 මාර්තු 19 වනදා තෙක් දිර්ඝ කර තිබේ.