හෙට සිට විදුලි කප්පාදුවක්

හෙට සිට විදුලි කප්පාදුවක්

හෙට (10) සිට දෛනික විදුලි කප්පාදුවක් අනුමැතිය ලබාදෙන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති පවසයි.

ඒ අනුව දිනකට පැයක් හෝ පැය දෙකක කාලසීමාවක් සඳහා විදුලිය කප්පාදුවකට අනුමැතිය ලබා දෙනු ඇති.