පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය නිර්දේශ

පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය නිර්දේශ

ලබන සඳුදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි සියලු සිසුන්ට පාසල් වෙත එකවර පැමිණීම සඳහා අදාළ සෞඛ්‍ය  මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් මඟින් දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව දැනට 50 % ධාරිතාවයෙන් දිනයක් හැර දිනයක් පැවැත්වෙන පාසල් ලබන සඳුදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වීමට තීරණය කිරීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.