හෙට සිට ක්‍රියාත්මක නව බස් ගාස්තු මෙන්න

හෙට සිට ක්‍රියාත්මක නව බස් ගාස්තු මෙන්න

හෙට (ජනවාරි 05) සිට ක්‍රියාත්මක නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය මෙසේයි.

අන්නතර් පළාත් නව බස් ගාස්තු පිළිබඳ සවිස්තරව මෙම සබැඳියෙන්

 

1a0c7620 ef954e2d86d54bec94e4bc9058d60f18 0001 768x1086