රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට නව කුලපතිවරයෙක්

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට නව කුලපතිවරයෙක්

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ නව උපකුලපති ලෙස මහාචාර්ය ජී.ඒ.එස් ගිනිගද්දර මහත්මිය පත් කර තිබේ.