පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කෙරේ

අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඊයේ(12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි මස 18 වැනිදා පෙරවරු 10 ට පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය ආරම්භ වීමට නියමිතය.