අයවැය සම්මතයි

අයවැය සම්මතයි

අද (10)පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය තුන්වන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 93 කින් සම්මත විය.

අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 157 ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 64 ක්ද ලැබිණ.

ලබන වසරේ ජනවාරි 11 වෙනිදා නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.