වයඹට කරන්නාගොඩ

වයඹට කරන්නාගොඩ

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරය සඳහා හිටපු නාවික හමුදාපති, අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාව පත්කර තිබේ.