සරසවි ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කරයි

සරසවි ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කරයි

2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ කඩඉම් ලකුණු මත විශ්වවිද්‍යාලවලට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කර තිබෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටී.

ඒ අනුව  සිසුන් ලියාපදිංචිය  දෙසැම්බර් 16 වැනිදා දක්වා සිදුකෙරීමට නියමිතය.