විවෘත නොකළ පැරණි ගෑස් නැවත සමාගමට

විවෘත නොකළ පැරණි ගෑස් නැවත සමාගමට

නිවෙස්වල හෝ වෙළඳසල්වල ඇති විවෘත නොකළ පැරණි මුද්‍රාව සහිත ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර යළි භාර ගන්නා ලෙස පාරිභෝගියක කටයුතු අධිකාරිය ලිට්රෝ සමාගමට උපදෙස් දී තිබේ.