ජර්මනියට නව චාන්සලර්වරයෙක්

ජර්මනියට නව චාන්සලර්වරයෙක්

ජර්මනියේ නව චාන්සලර්වරයා ලෙස ඔලෆ් ශෝල්ෆ් (Olaf Scholz) තෝරා ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ වසර 16 ක ධුර කාලය නිමාවට පත්වේ.