අයවැය දෙවනවර කියවීම සම්මතයි

අයවැය දෙවනවර කියවීම සම්මතයි

2022 අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 93කින් සම්මත වී තිබේ.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 153 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද – 60 ක් ලැබී තිබිණ.

හෙට (23) සිට අයවැය තුන්වන වර කියැවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ආරම්භ වේ.