මුදල් මණ්ඩලයට නව සහකාර අධිපතිවරුන් හතරක්

මුදල් මණ්ඩලයට නව සහකාර අධිපතිවරුන් හතරක්

පසුගිය 17 වැනිදා පැවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට නව සහකාර අධිපතිවරුන් සිව්දෙනෙකු පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව කේ. ජී. පී. සිරිකුමාර, ඩී. කුමාරතුංග, සී. පී. එස්. බණ්ඩාර යන මහත්වරුන් සහ යූ. එල්. මුතුගල මහත්මිය සහකාර අධිපති ධුරවලට උසස්කර තිබේ.