මහනුවර - කොළඹ දුම්රිය ගමන් යළි ඇරඹේ

මහනුවර - කොළඹ දුම්රිය ගමන් යළි ඇරඹේ

මහනුවර – කොළඹ දුම්රිය සේවා 22 දා සිට යළි ආරම්භ කිරිමට සැලසුම් කර තිබේ.

සීමා කිරිම්වලට යටත්ව දුම්රිය ධාවනයට පියවර ගන්නා බවත්
ඊට අදාළ කටයුතු මේ වන විට සුදානම් කරමින් ඇති බවත් දුම්රිය සමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික දසනායක මහතා පැවසීය.