දවසක් හැර දවසක් හෝ පාසල් පැවැත්වීමට අවධානය

දවසක් හැර දවසක් හෝ පාසල් පැවැත්වීමට අවධානය

ඉදිරියේ දී දවසක් හැර දවසක් හෝ පාසල් පැවැත්වීමට අවධානය යොමුව ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

පාසල්වලට සැනිටයිසර් යනාදිය ලබාගැනීමට මුදල් සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඉදිරියේදී කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ පාසල් පැවැත්වීමට අ
වධානය යොමු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.