රියදුරු විභාගය විභාග දෙපාර්තමේන්තු අධීක්ෂණය යටතට

රියදුරු විභාගය විභාග දෙපාර්තමේන්තු අධීක්ෂණය යටතට

ලබන වසරේ සිට රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අදාළ ලිඛිත පරීක්ෂණය විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමෙන් පසු විශාල පිරිසක් රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සලකා බලා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේදීම රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අදාළ ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටීමට අයැදුම්කරුවන්ට අවස්ථාව හිමිවන බවත් සඳහන් වේ.