හැටට වැඩි අයට තුන්වන මාත්‍රාව හෙටසිට

හැටට වැඩි අයට තුන්වන මාත්‍රාව හෙටසිට

වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ට covid 19 එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබාදීම හෙට (17) සිට ආරම්භ වේ.

අනුරාධපුර, අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක සහ බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල අවුරුදු 60ට වැඩි අයට පළමුව තුන්වෙනි මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදෙන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසුවේ.

දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගෙන මාස තුන සම්පූර්ණ කර ඇති අය එම මාත්‍රාව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇති.

පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස කුමන එන්නත් වර්ගයක් ලබා  ගත්තද තෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදෙන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.