දේපල අයිතිය නොතකා ඡන්ද අයිතිය සුරැකීමට පියවර

දේපල අයිතිය නොතකා ඡන්ද අයිතිය සුරැකීමට පියවර

දේපල අයිතිය පිළිබඳව අවධානය යොමු නොකර ඡන්ද අයිතිය සුරැකීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කුලී හෝ බදු නිවැසියන් මෙන්ම අනවසර පදිංචිකරුවන්ට ද අනෙකුත් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් තමන් සාමාන්‍ය පදිංචි ලිපිනයේ ඡන්දහිමියකු ලෙස ලියාපදිංචි විය හැකි බවත්  ඊට
දේපළ අයිතිකරුගේ කැමැත්ත හෝ එකඟතාව ද අවශ්‍ය නොවන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

මෙම තත්ත්වයන් මත මෙතෙක් ඡන්දහිමියන් ලෙස ලියාපදිංචිවීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයින් සිටීනම් එළඹෙන 17 වනදාට පෙර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල වෙත එම හිමිකම් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ඒ සම්බන්ධ ඉල්ලුම්  පත්‍රය 

www.elections.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් භාගත කරගත හැකි අතර 0112860031, 0112860032 හෝ 0112860034 යන දුරකථන අංක අමතා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට හැකි බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

එසේම ඡන්දහිමියෙකු ලෙස ලියාපදිංචිවීම සඳහා පුරවැසියන්ට බාධා කිරීම අධිකරණයක් මගින් දඩයකට හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ මේ දෙකටම හෝ යටත්විය යුතු වරදක් බවද එම කොමිසම සඳහන් කරයි.


එම නිවේදනය මෙසේයි -
 
01