මහ බැංකුවේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා උපදේශන කමිටුව නැවතත්

මහ බැංකුවේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා උපදේශන කමිටුව නැවතත්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ක්‍රියාත්මක මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා උපදේශන කමිටුව (FSSCC) නැවත ස්ථාපිත කර තිබේ.

ඒ ඔක්තෝබර් 06 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදියි.

ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති, ආචාර්ය කෙනෙත් ද සිල්වා මහතා මෙම කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් පත් කොට ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (14) නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එම කමිටුවේ සාමාජිකයින් මෙසේයි.
මේ අතර  ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය 
5%ක් සහ

නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය 6 %ක් ලෙස ද

බැංකු පොලී අනුපාතය 9% ක් ලෙසද

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 4 % ක් ලෙසද නොවෙනස්ව පවතිනු ඇති බවයි මහ බැංකුව දන්වා සිටින්නේ.