සයිබර් ආරක්ෂණයට නව පනතක්

සයිබර් ආරක්ෂණයට නව පනතක්

සයිබර් ආරක්ෂණ නීති පැනවීම සඳහා ' ආරක්ෂක සයිබර් විධිවිධාන පනත ' නමින් පනත් කෙටුම්පතක් සම්පාදනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ආරක්ෂක හා තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ  යෝජනා අනුව මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.