ලිට්‍රෝ ගෑස් කොළඹට සහනයක් දෙයි

ලිට්‍රෝ ගෑස් කොළඹට සහනයක් දෙයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලීට්රෝ ගෑස් මිල කොළඹ ප්‍රදේශයට පමණක් පහළ දැමීමක් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ නව මිල මෙසේයි.

12.5 kg - 2,675/=
5kg - 1,071/=
2.3kg - 506/=