ගෑස් මිල ඉහළට

ගෑස් මිල ඉහළට

අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් සමාගම් ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලිට්‍රෝ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,257කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 2,750කි. 

කිලෝග්‍රෑම් 5ක ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 503කින්, රුපියල් 1,101ක් දක්වා ඉහළ යන අතර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් වු ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 231කින්, රුපියල් 520ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර ලාෆ් සමාගම  කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 984කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 2,840 කි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් 393කින්, රුපියල් 1,136 ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.