කිරිපිටි මිල ගැන අවසන් තීරණයක්

කිරිපිටි මිල ගැන අවසන් තීරණයක්

කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ආනයනික කිරිපිටි අලෙවි කරන මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන්
අවසන් තීරණයකට පැමිණ තිබේ.

ඒ අනුව කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 250කින් සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 100කින් මිල ඉහළ දමා ඇත.

වැඩි කළ කිරිපිටි මිල ගණන් අනුව කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක නව මිල රුපියල් 1,195ක් වන අතර, ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 480ක් වේ.