ගෑස්, කිරිපිටි, තිරිගු පිටි,  සිමෙන්ති පාලන මිල ඉවතට

ගෑස්, කිරිපිටි, තිරිගු පිටි,  සිමෙන්ති පාලන මිල ඉවතට

ගෑස්, කිරිපිටි, තිරිගු පිටි සහ  සිමෙන්ති සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත්කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

අද (07) පැවති විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල හමුවේදී මෙම තීරණය ගත් බවයි  රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළේ.