විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීම කඩිනමින්

විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීම කඩිනමින්

සෞඛ්‍ය අංශ හා ඒකාබද්ධව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර
විශ්වවිද්‍යාල කඩිනමින් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

විශ්ව විද්‍යාලවල සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලයේ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි කාර්ය මණ්ඩල සඳහා මේ වන විට එන්නත් දෙකම ලබාදී අවසන් අතර වයස අවුරුදු 30 ට අඩු අධ්‍යයන, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල හා ශිෂ්‍යයින් එන්නත්කරණය සඳහා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල 
ආසන්නතම සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් කඩිනම් පියවර ගන්නා මෙන් සියලු විශ්වවිද්‍යාල වෙත දැනුම් දී ඇති බව මහචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.


විශ්වවිද්‍යාල කඩිනමින් විවෘත  විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිශන් සභාවේ සභාපතිවරයා කිරීම පිළිබඳව ඊයේ (17) ප්‍රකාශයක් කරමින් මේ බව සඳහන් කළේය.