මෙරට දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත

මෙරට දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත

වයස අවුරුදු 15 ත් 19 ත් අතර ළමුන් සහ අවුරුදු 12 ට වැඩි ආබාධ සහිත ළමුන් සඳහා වෛද්‍ය නිර්දේශය මත ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට රජය තීරණය කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පවසයි.