ඕසෝන් දිනය අදයි !

ඕසෝන් දිනය අදයි !

පෘථිවියේ ආරක්ෂාවට සොබා දහමෙන් නිර්මාණය වී ඇති වටිනා සම්පතක් වන ඕසෝන් ස්ථරය පිළිබඳ අවධානය යොමු කෙරෙන ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් දිනය අදයි.

පෘථිවියේ සිට කිලෝමීටර් 15 ත් 55 ත් දුරකින් පිහිටා ඇති ඕසෝන් වියන නිසා පෘතුවියට අහිතකර කිරණ ඇතුළුවීම මේ හරහා වැළැක්වේ.

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා දිනෙන් දිනම ඕසෝන් ස්ථරයට හානි සිදු වෙමින් පවතින අතර එය රැක ගැනීමට ලෝකයේ සියළු රටවල් එක්ව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම මත 1997 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් දිනය ලෙස සැප්තැම්බර් 16 නම් කරන ලදි.