පාලන මිලක් වෙනුවට සහතික මිලක් දෙන්න !

පාලන මිලක් වෙනුවට සහතික මිලක් දෙන්න !

වී සඳහා පාලන මිලක් වෙනුවට සහතික මිලක් ලබාදෙන මෙන් මහවැලි බී කලාපයේ ගොවි නායකයින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

රජය විසින් වී සඳහා පනවා ඇති පාලන මිලට විරෝධය පළ කරමින් කැඳවූ මාධ්‍ය හමුවකදීයි ඔවුන් මේ බව කියා සිටියේ.