රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් ඉල්ලා අස්වෙයි

රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් ඉල්ලා අස්වෙයි

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

අදාළ ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දී ඇති අතර ජනාධිපතිවරයා එය පිළිගෙන තිබේ.