විභාග අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන්

විභාග අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන්

මෙවර උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමට දී තිබූ කාලය අදින් අවසන් වේ. මෙම කාලය නැවත දීර්ඝ නොකරන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් බී. පූජිත මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව අයදුම් පත් 2922 ක් ලැබී ඇති අතර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් අයදුම්පත් 6589 ක් ලැබී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ගුරු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් වන තෙක් විභාග අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස ගුරු වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීමක් කර තිබේ.