තැපැල් සේවාව සතියට දින හතරයි

තැපැල් සේවාව සතියට දින හතරයි

පවතින දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ තැපැල් සේවාවන් සිදුකරන දින ගණන සීමා කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

රජය විසින් තැපැල් සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කර තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ සතියට දින 6ක් රාජකාරි කටයුතු සඳහා කාර්යාල විවෘතව තැබීමට මින් පෙර තීරණය කළත්  පවතින දැඩි ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා මත වෘත්තීය සමිති සහ බලධාරීන්ගේ එකඟතා අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් තැපැල්පතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ.

ඒ අනුව බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දින 2ක් කාර්යාල වසා තබමින් සතියකට දින 4ක් පමණක් තැපැල් සේවා සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

වැඩිහිටි ආධාර දීමනා ඇතුළු ගෙවීම් කටයුතු එළඹෙන 17වනදා සහ 18වනදා සිදුකිරීමට නියමිත බවත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.