දකුණු මුහුදේ සුළු භූ චලනයක්

දකුණු මුහුදේ සුළු භූ චලනයක්

හම්බන්තොටට කිලෝමීටර 160 ක් ගිනිකොණ දෙසින්  මුහුදු ප්‍රදේශයේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක 4.1 භූ චලනයක් සිදුව තිබේ.

ඉන් සුනාමි අවදානමක් නොමැති බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයේ සභාපතිවරයා පැවුසවේ.