අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනයට මුදල් මණ්ඩලයෙන් සීමාවක්

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනයට මුදල් මණ්ඩලයෙන් සීමාවක්

අත්‍යවශ්‍ය නොවන තෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ දී 100% ආන්තික මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාවක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පැනවීමට ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තිරණය කර තිබේ.

බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු සහ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ණයවර ලිපි හා ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලියවිලි ලබාදීමේ කොන්දේසි යටතට ගැනෙන තෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී එම සීමාව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඊයේ (08) පැවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේදියි මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ.

එම සීමාවන්ට යටත් වන භාණ්ඩ මෙසේයි.