මුදල් පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

මුදල් පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

මුදල් පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. අද එම කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී පක්ෂව ඡන්ද 134ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 44ක් ලැබිණ. ඒ අනුව තුන්වැනි වර කියවීම සංශෝධන සහිතව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය.

හෙළි නොකළ වත්කම් නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉඩකඩ සලසමින් ආදායම් උපයන ලද මාර්ග අනාවරණය කළ නොහැකි මුදල් 1% ක නාමික බද්දකට යටත්ව අනාවරණය කිරීම සඳහා මුදල් පනතට ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මෙලෙස සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.