හදිසි නීති රෙගුලාසි බලාත්මක කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

හදිසි නීති රෙගුලාසි බලාත්මක කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගියදා ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද
අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා බලපාන හදිසි නීති රෙගුලාසි අද (06)  පාර්ලිමේන්තුවේදී  සම්මත විය.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 132කුත් විපක්ෂව ඡන්ද 51කුත් ලැබී තිබේ.