මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් දැනුම් දීමක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් දැනුම් දීමක්

පවතින කොරෝනා අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් 2021 වර්ෂයේ ඡන්දහිමියන් ගණන් ගැනීමේ ආකෘති ගෙයින් ගෙට බෙදාදීමේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන අතර පසුගිය වසරේ ඡන්ද ලියාපදිංචි නාම ලේඛනය මේ වසර සඳහා යොදා ගැනීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව 2021 වර්ෂය සඳහා වු ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ නම් සඳහන් නොවන අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ කළ අය හෝ මෙතෙක් ලියාපදිංචි නොවූ පුද්ගලයින්ට මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ලියාපදිංචිවීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව www.elections.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවීසීමෙන් ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචිවීම සඳහා ඉල්ලුම්කළ හැකිය.

එසේම එම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, 2021 වර්ෂය සඳහා යම් පුද්ගලයෙකු ඡන්දහිමියෙකු ලෙස ලියාපදිංචිවීම සඳහා නිර්දේශ වී තිබේද යන්න පරික්ෂා කිරීමටද හැකි අතර
2020 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් 2021 වර්ෂය සඳහා යළි ලියාපදිංචිවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.