උසස්පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් භාරදීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට සහනයක් !

උසස්පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් භාරදීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට සහනයක් !

2021 උසස් පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මෙතෙක් අයදුම්පත් යොමු කිරීමට නොහැකි වූ සිසුන් වෙනුවෙන් සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටියි.

මේ වසරට නියමිත පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නොවැම්බර් මස 14 වනදා සහ උසස් පෙළ විභාගය නොවැම්බර් මස 15 වනදා සිට දෙසැම්බර් 10 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට  සැලසුම් කර තිබේ.