කොවිඩ් එන්නත්කරණ ස්මාට් සහතිකය දැන් නිකුත් කෙරේ

කොවිඩ් එන්නත්කරණ ස්මාට් සහතිකය දැන් නිකුත් කෙරේ

විදෙස් රටවල සංචාරයේ යෙදීමේදී අවශ්‍ය කොවිඩ් එන්නත්කරණ ස්මාර්ට් සහතික පත්‍රය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

පහත සඳහන් සබැඳිය ඔස්සේ හෝ පහත රූපයේ QR කේතය scan කර රජයේ covid-19 health වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් එම සේවාව ලබා ගත හැක.