යාල ප්‍රදේශයේ  චූල භූ චලනයක්

යාල ප්‍රදේශයේ  චූල භූ චලනයක්

අද (24) රාත්‍රී 9.19 ට පමණ යාල කලාප අංක 01 ප්‍රදේශයෙන් මැග්නිටියුඩ් 2.5 ක භූ කම්පනයක් වාර්තා වූ බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයේ සභාපතිවරයා පැවසීය.