කොටස් වෙළඳපළ ඉහළ වර්ධනයක්

කොටස් වෙළඳපළ ඉහළ වර්ධනයක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ දෛනික ඉහළම පිරිවැටුම ඊයේ (23) වාර්තා විය.එහි ඊයේ වාර්තා වූ දෛනික පිරිවැටුමේ අගය සටහන් වුයේ, රුපියල් බිලියන 10.8 ක් වූ අතර අද රුපියල් බිලියන 9.9 ක දෛනික පිරිවැටුමක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව ඊයේ වාර්තා වූ දෛනික පිරිවැටුම මේ වසරේ පෙබරවාරි පළමු වෙනිදායින් පසුව වාර්තා වූ ඉහළම දෛනික පිරිවැටුම විය.